Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

07 - 21.2.2017

UR17_0183

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2016

UR17_0184

Dary oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UR17_0185

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 - žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

UR17_0186

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění služeb potřebných pro konání Reprezentačního plesu MČ Praha 1 dne 28. 4. 2017, vyjma produkce plesu"

UR17_0187

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1 konaného dne 28. 4. 2017 v Paláci Žofín"

UR17_0188

Účast zástupců Městské části Praha 1 na Běhu světového kulturního dědictví v partnerském městě Bamberg

UR17_0189

Výstava Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague) v partnerské městské části Budapešť-Budavár

UR17_0190

Výběr nejvhodnější nabídky "Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 1"

UR17_0191

Žádost o finanční narovnání formou daru - Pařížská 18

UR17_0192

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 7, Elišky Krásnohorské 123/6, k. ú. Josefov"

UR17_0193

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava ZTI a osazení odlučovače tuků v nebytovém prostoru č. 101, Krocínova 316/5, k. ú. Staré Město"

UR17_0194

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava a doplnění stávající EPS - hotel Central, Rybná 677/8, k. ú. Staré Město"

UR17_0195

Valorizace nájemného pro r. 2017 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR17_0196

Pronájem bytu - občan Prahy 1

UR17_0197

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 1628, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 17

UR17_0198

Slevy na nájemném za byty v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39 z důvodu snížené uživatelnosti

UR17_0199

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 (byt určený ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1)

UR17_0200

Změna doby nájmu u bytové jednotky v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3

UR17_0201

Žádost spoluvlastníka o nájem bytu v domě č. p. 1100, k. ú. Nové Město, Truhlářská 21

UR17_0202

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 53 - dohoda

UR17_0203

Skončení nájmu bytové jednotky č. 20 v domě č. p. 304, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 1, Praha 1 - dohoda

UR17_0204

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 970, k. ú. Nové Město, Růžová 7, Praha 1

UR17_0205

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 726, k. ú. Nové Město, Palackého 12 - výpověď

UR17_0206

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - sídlo a žádost o podnájem

UR17_0207

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 - podnájem

UR17_0208

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0209

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0210

Změna nájemní smlouva na nebytové prostory v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18 - žádost o souhlas s umístěním bankomatu

UR17_0211

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26 - sleva na nájemném

UR17_0212

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 859, k. ú. Staré Město, Vězeňská 9 - změna doby nájmu

UR17_0213

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0214

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 295, k. ú. Malá Strana, Prokopská 6 (permanentní vývěska poř. č. B/2014)

UR17_0215

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu a účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0216

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20

UR17_0217

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR17_0218

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UR17_0219

Stanovisko k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 331, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0220

Využití nabídky na odkup pozemků parc. č. 704/1, parc. č. 752/5, oba v k. ú. Hradčany a pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0221

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro pozemek parc. č. 470/2, k. ú. Vinohrady (Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a spojovací chodba)

UR17_0222

Žádost o souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1

UR17_0223

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0224

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR17_0225

Žádost Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy o povolení konání akce "Den projektů 2017" v parku na Alšově nábřeží dne 22.3.2017

UR17_0226

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7, k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.03. do 30.06.2017

UR17_0227

Žádost pana Michala Maráda o povolení konání svatebního obřadu na Střeleckém ostrově dne 15.06.2017

UR17_0228

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2017

UR17_0229

Projednání umístění nových restauračních předzahrádek

UR17_0230

Skončení nájmu bytové jednotky č. 117 v domě Újezd 394/39 dohodou a uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) - Újezd 394/39

UR17_0231

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), U Lužického semináře 101/26

UR17_0232

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Pštrossova s žádostí o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0233

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ J.Gutha-Jarkovského se zapojením do I-SKYPE v rámci programu Erasmus+

UR17_0234

Přijetí finančních darů od společností SCOUT BOY s.r.o., Stillking Features s.r.o. a SÁGL PRODUCTION s.r.o.

UR17_0235

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup licencí a maintenance pro VMware produkty"

UR17_0236

Výběr nejvhodnější nabídky "Výkon technického dozoru stavebníka - "Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630""

UR17_0237

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8, Praha 1 - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby"

UR17_0238

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Projektová dokumentace rekonstrukce veřejných ploch Anenský trojúhelník a rekonstrukce Anenského náměstí"

UR17_0239

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0240

Dopisy Radě MČ Praha 1

06 - 7.2.2017

UR17_0139

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2016

UR17_0140

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0141

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0142

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2017"

UR17_0143

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "24. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2017"

UR17_0144

Žádost o spolupořadatelství: Josef Skalník - výstava "Joska Skalník sny-situace-hry"

UR17_0145

Žádost o spolupořadatelství: spolek Mimo domov - "Out of Home 2017"

UR17_0146

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2017"

UR17_0147

Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem - kuchyně v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1

UR17_0148

Dodatek ke smlouvě o dílo - Sanace suterénních prostor a oprava dvorní fasády bytového domu Malá Štupartská 1028/9, k. ú. Staré Město

UR17_0149

Smlouva o nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - žádost o prodloužení doby nájmu

UR17_0150

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR17_0151

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Újezd 42, Praha 1 - výpověď

UR17_0152

Žádost o skončení společného nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 a žádost o nový společný nájem téhož bytu

UR17_0153

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR17_0154

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9, Praha 1

UR17_0155

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11 - výpověď

UR17_0156

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 - dohoda

UR17_0157

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1202, k. ú. Nové Město, Revoluční 20 - dohoda a žádost o vrácení nájemného

UR17_0158

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 a v domě č. p. 172, k. ú. Nové Město, Černá 1 (Myslíkova 29) - výpovědi

UR17_0159

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 - výpověď

UR17_0160

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17 - sleva na nájemném

UR17_0161

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 439, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 11 - sleva na nájemném

UR17_0162

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 - prodloužení nájemní smlouvy

UR17_0163

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 - prodloužení slevy na nájemném

UR17_0164

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 a části pozemku parcelní číslo 2032

UR17_0165

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1934/10 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0166

Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)

UR17_0167

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)

UR17_0168

Valorizace nájemného v r. 2017 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR17_0169

Žádost o souhlas s pronájmem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město,/o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město (ul. Divadelní, Praha 1 - pod zahradou Krannerovy kašny)

UR17_0170

Výpůjčka pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0171

Výpověď Smlouvy o výpůjčce, č. CES 2016/0915 uzavřené dne 30.09.2016 pro pozemky parc. č. 563/1 a 562, vše k. ú. Malá Strana, obec Praha s vypůjčitelem spol. Hartigovský palác s.r.o., která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 564, k. ú. Malá Strana, jehož součástí je dům na adrese Thunovská 183/18, Praha 1

UR17_0172

Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UR17_0173

Změna záměru prodeje bytové jednotky 757/6 na adrese č. p. 757, Haštalská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UR17_0174

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0175

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 - doplnění usnesení

UR17_0176

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0177

Souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol

UR17_0178

Stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0179

Přijetí finančních darů od společností WILMA-FILM s.r.o. a FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0180

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie a kompletní projektové dokumentace pro účely územního řízení a projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí

UR17_0181

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0182

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 31.1.2017

UR17_0112

Objemová studie pavilonu Slovanské epopeje

UR17_0113

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Markétě Kyliánové

UR17_0114

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výroba pořadů a poskytnutí licence - PRAHA TV s.r.o." při využití ust. § 29 písm. i) bodu 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

UR17_0115

Dohoda o narovnání - nebytová jednotka č. 610/102 v domě č. p. 610 v k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1

UR17_0116

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 718, k.ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UR17_0117

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UR17_0118

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0119

Stanovisko k žádosti o prodej, případně směnu pozemků parc. č. 1018/3, 1018/4, části 1018/6, 1018/7, 1018/8 a 1018/9 vše k. ú. Staré Město za účelem narovnání nedořešených majetkoprávních vztahů

UR17_0120

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1

UR17_0121

Skončení nájmu bytu v bytovém domě s pečovatelskou službou č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13 - dohoda

UR17_0122

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců Policie ČR)

UR17_0123

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0124

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3

UR17_0125

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR17_0126

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - postoupení nájmu

UR17_0127

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 41, Josefov, Maiselova 21 - dohoda

UR17_0128

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nebytového prostoru v 1.PP a 1.NP domu Maiselova 41/21, k.ú. Josefov"

UR17_0129

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 10, 25, 27, 30 a 36 v bytovém domě Václavské nám. 821/39, k. ú. Nové Město"

UR17_0130

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 37, 39, 50 v domě s pečovatelskou službou Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR17_0131

Projednání umístění nové a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0132

Pronájem částí pozemku č parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.02.2017 do 30.06.2017 o celkovém záboru 216 m2

UR17_0133

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného movitého daru

UR17_0134

Stanovisko k novele vyhlášky č. 5/2013 - provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech (busking)

UR17_0135

Návrh na čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 z ORJ 1097 Bezpečnostní fond na nákup vybavení pro OŘP Praha I

UR17_0136

Pokračování realizace programu FIXPOINT - provoz bezpečnostních kontejnerů na odvoz injekčního materiálu - v roce 2017

UR17_0137

Přijetí finančního daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR17_0138

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

04 - 24.1.2017

UR17_0075

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

UR17_0076

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0077

Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické situace

UR17_0078

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0079

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2017

UR17_0080

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

UR17_0081

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

UR17_0082

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie, 3. ročník"

UR17_0083

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2017"

UR17_0084

Organizace výstavy Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague) v partnerských městech MČ Praha 1 a účast zástupců MČ při zahajování výstav

UR17_0085

Jmenování komisí dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

UR17_0086

Zrušení usnesení č. UR17_0060 ze dne 16.01.2017 v plném znění

UR17_0087

Uzavření nájemní smlouvy k bytu na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016 (Klimentská 1208/12)

UR17_0088

Žádost o pronájem místností v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28

UR17_0089

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_0090

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UR17_0091

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR17_0092

Prodloužení slevy na nájemném za užívání terasy k bytu v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3

UR17_0093

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - výpověď

UR17_0094

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UR17_0095

Žádost o uzavření dohody o splátkách v souvislosti s nabídkou k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 477, k. ú. Staré Město, Melantrichova 20, Praha 1, a revokace usnesení č. UR16_0859 ze dne 18. 7. 2016

UR17_0096

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0097

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 19, k. ú. Nové Město, Jungmannova 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0098

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 100, k. ú. Nové Město, Spálená 35 - účel nájmu, nájemné

UR17_0099

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8 - účel nájmu

UR17_0100

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR17_0101

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - podnájem, sídla firem

UR17_0102

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 212, Staré Město, Stříbrná 2 - změna doby nájmu

UR17_0103

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 656, k. ú. Nové Město, Řeznická 14 - změna doby nájmu

UR17_0104

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1187, k.ú. Nové Město, Soukenická 29 - sleva na nájemném

UR17_0105

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30 - výpověď a záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v témže domě

UR17_0106

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce 11 bytů a společných prostor bytového domu Navrátilova 1422/13" realizovanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

UR17_0107

Pravidla pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0108

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup diskového pole"

UR17_0109

Přijetí finančního daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR17_0110

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0111

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 17.01.2017

03 - 16.1.2017

UR17_0053

Jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise pro dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR17_0054

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0055

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy

UR17_0056

Ukončení nájmu bytu v domě č.p. 2061, k.ú. Nové Město, Klimentská 21 - dohoda (školství)

UR17_0057

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 101, U Lužického semináře 26 - dohoda

UR17_0058

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0059

Revokace usnesení č. UR16_1392 ze dne 06.12.2016 v bodě 1) uzavření smlouvy o nájmu bytu, č.p. 1095, Soukenická 24 z kvóty služebních bytů pro OŘ MP P1

UR17_0060

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), č.p. 266, Betlémská 7

UR17_0061

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UR17_0062

Skončení nájmu bytové jednotky č. 116/22 v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1 - dohoda

UR17_0063

Doplnění vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících podnikání)

UR17_0064

Uzavření dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR17_0065

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR17_0066

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12 - žádost o převod nájmu

UR17_0067

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1 - sídlo

UR17_0068

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 564, k. ú. Malá Strana, Vítězná 10 (Šeříkova 6) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0069

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0070

Pronájem části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Za Haštalem 3, Praha 1 o výměře 2 m2 za účelem vjezdu na staveniště

UR17_0071

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy pro parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město o výměře 600 m2 ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha)

UR17_0072

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup maintenance pro IBM produkty"

UR17_0073

Přijetí finančního daru od společnosti FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0074

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 10.1.2017

UR17_0030

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 19.01.2017

UR17_0031

Uzavření dohody o splátkách na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, obec Praha, Karlovo náměstí 25, Praha 1

UR17_0032

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město"

UR17_0033

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 1 v bytovém domě ul. Karolíny Světlé 325/31, k. ú. Staré Město"

UR17_0034

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda a žádost o prominutí plateb za užívání tohoto bytu

UR17_0035

Žádost o skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 215, k. ú. Staré Město, Náprstkova 9

UR17_0036

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 357, k. ú. Malá Strana, Vlašská 10 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0037

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 585, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 2 (Žitná 31) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0038

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 964, k. ú. Staré Město, Rytířská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0039

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - umístění sídel a podnájem

UR17_0041

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, Haštalská 21 - podnájem

UR17_0042

Pronájem části střechy domu čp. 821, Václavské nám. 39, za účelem umístění reklamního zařízení o ploše cca 20 m2 pro nájemce Budějovický Budvar, národní podnik, IČ: 00514152

UR17_0043

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0044

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0045

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0046

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0047

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UR17_0048

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UR17_0049

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH - ÚPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR" realizované formou užšího řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

UR17_0050

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR17_0051

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0052

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 4.1.2017

UR17_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2016

UR17_0002

Žádost o ponechání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP v r. 2016 ke spotřebě v r. 2017

UR17_0003

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0004

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava bytu č. 6, Novomlýnská 1238/3, k. ú. Nové Město

UR17_0005

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kompletní oprava dvou osobních výtahů bytového domu Václavské nám. 828/23, k. ú. Nové Město

UR17_0006

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, v souladu se zveřejněným záměrem č. 1/2016/P

UR17_0007

Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016

UR17_0008

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23

UR17_0009

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 754, k. ú. Staré Město, Haštalská 13 - sleva na nájemném

UR17_0010

Změna nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sleva na nájemném

UR17_0011

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 - změna doby nájmu, účel nájmu

UR17_0012

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 735, k. ú. Staré Město, Dlouhá 25 - žádost o podnájem

UR17_0013

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - říjen, listopad 2016

UR17_0014

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6 - dohoda

UR17_0015

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 - výpověď

UR17_0016

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0017

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_0018

Nabídka k záměru na pronájem části nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0019

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UR17_0020

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UR17_0021

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR17_0022

Projednání rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0023

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 05.01. do 28.2.2017

UR17_0024

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UR17_0025

Koncepční studie Újezd - Vítězná - most Legií

UR17_0026

Přijetí finančního daru od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR17_0027

Přijetí finančních darů od společností Stillking Features s.r.o. a FILM HUNTERS s.r.o.

UR17_0028

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0029

Dopisy Radě MČ Praha 1