Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

20 - 17.1.2017

UZ17_0346

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ17_0347

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Elišce Haškové Coolidge

UZ17_0348

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Danu Hrubému

UZ17_0349

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UZ17_0350

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017, rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2018 - 2022

UZ17_0351

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0352

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0353

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0354

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ17_0355

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UZ17_0356

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ17_0357

Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, (Karoliny Světlé 31, čp. 325) - oprava

UZ17_0358

Směna části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)

UZ17_0359

Prodej bytové jednotky č. 452/213 - č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 42, 44 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0360

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ17_0361

Vyhodnocení II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0362

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UZ17_0363

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UZ17_0364

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0365

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN a OPS/OTMS, p. Bureš)

UZ17_0366

Žádost o uzavření dohody o splátkách - nebytová jednotka č. 1030/102 v domě č. p. 1030 v k. ú. Staré Město, Benediktská 9, Praha 1